ОБЩИ УСЛОВИЯ

  

Термини:

1.  Туроператор: „Круиз Тур“ООД, отговорен за организирането и изпълнението на пътешествие с ветроходна яхта;

2.   Агент: представител на трета страна туроператор (контрагент на Туроператора), който рекламира и резервира услуги за Клиента;

3.   Контрагенти: трети лица туроператори, които са контрагенти на Туроператора за целите на пътуването;

4.   Клиент: всяко лице, направило резервация;

5.    Договор: Общите условия и Специалните условия, приети от Клиента при потвърждение на резервация;

 

Общите условия дефинират правата на Клиентите, ограниченията на отговорността на Туроператора, правилата на анулиране на резервацията или на пътуването, както и други детайли, отнасящи се до пътуването. Общите условия определят и правилата за разрешаване на всички жалби и спорове. След потвърждение на резервацията, Клиентът се съгласява и се обвързва с тези Общи условия.

 

1. Резервация и записване за пътуване

1.1.      Записване е възможно по телефон, факс или интернет, чрез туристически агенти в страната или директно в офисите на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след попълване на договор за организирано пътуване /резервационна бланка/ и внасяне на депозит.

Клиентът трябва да направи резервацията възможно най-рано, за да си осигури място. Резервации се приемат до предварително фиксирана дата, ако има свободни места.

1.2.      Документи за резервация: туристически ваучери и допълнителни договори, предоставени от Агенти, действащи от името на трета страна туроператор; Когато Круиз Тур действа като Агент за негови Контрагенти (корабособственици, хотелиери, или такива, предоставящи транспортни услуги, настаняване и други), могат да бъдат издадени допълнителни Документи за резервация

1.3.      Специални условия: условията на конкретното пътуване, описани в приложение към Потвърждението за резервация (конкретни дати и примерен маршрут, конкретна яхта, която е или ще бъде наета за пътуването, размер и вид на паричната гаранция от Клиента, и т.н.)

1.4.      В случай на резервиране в полза на няколко лица, посочени в резервацията, лицето, извършило резервацията, гарантира, че има необходимите права да действа от името и за сметка на упоменатите лица и че с действията си ги обвързва и задължава по Договора.

 

2. Цени и условия за плащане

2.1.      Цените са посочени в BGN, EUR, или друга валута. Цените са на човек, на база настаняване в двойна каюта, освен ако не е посочено друго. Плащанията за всички ветроходни почивки могат да бъдат направени в каквато и да е конвертируема валута, като ще бъдат преобразувани в EUR по разменния курс на банката на Туроператора, обявен към момента на фактурирането.

2.2.      Круиз Тур ще издаде фактура (проформа) на Клиента, която Клиентът трябва да подпише и върне с депозит от минимум 50% (петдесет процента) от цената на пътуването, която трябва да бъде заплатена от съответния Клиент. За да бъде потвърдена резервацията (чрез изпращането на Потвърждение за резервация), депозитът по предходното изречение трябва да бъде платен в срок до 5 календарни дни от първоначалната заявка (направена онлайн, по факс, имейл, или телефон).

2.3.      Дължимият баланс от цената на пътуването трябва да бъде окончателно платен най-късно до 8 (осем) календарни седмици преди началото на пътуването (освен ако изрично не е указано друго в Специалните условия). Ако плащането не е направено до 8 (осем) седмици преди началото на пътуването, „Круиз Тур“ ще изпрати напомняне.

2.4.      Датите на плащане към „Круиз Тур“ могат да бъдат по-ранни от тези на трети страни Контрагенти, с цел „Круиз Тур“ да бъде сигурен, че ще бъдат спазени условията за плащане на съответните Контрагенти.

2.5.      Ако бъде направена резервация в срок, по-кратък от 8 седмици преди началото на пътуването, Клиентът трябва да заплати пълната цена на пътуването в рамките на 24 часа от получаване на Потвърждението за резервация. Неспазването на сроковете за плащане на депозита и/или на окончателното плащане се счита за едностранен отказ от пътуването от страна на Клиента и води до автоматично анулиране на резервацията, без това да ангажира отговорността на Туроператора по какъвто и да е начин, като платените вече суми ще бъдат върнати на Клиента, след приспадане на вече извършените фактически разходи (като застраховки, глоби при анулации, визови такси, и др.).

2.6.      Методи на плащане и такси - Цената може да бъде заплатена в брой или използвайки някой от следните методи за плащане:

-           Банков превод – моля, свържете се с нас за детайлите на банковата ни сметка;

-           Paypal (може да има доплащане);

-           Кредитни карти: Visa и Mastercard (може да има доплащане);

За валидно плащане се счита това, което е извършено (или постъпило по сметка на Туроператора) най-късно на датата за плащане, упомената в резервацията (Специалните условия).

 

3. Отговорности на страните

3.1.      Круиз Тур като Туроператор се ангажира да предостави пътешествия по рекламирания начин по отношение на настаняване в двойна или единична каюта, с частна или споделена баня и тоалетна, предоставяне на закуска, обяд и напитки (ако са посочени в Специалните условия като част от пакета), както и напътствия от персонала на Круиз Тур. Пътешествията ще бъдат реализирани на ветроходни яхти, които са в отлично състояние, подходящи са за този тип плаване и съответстват на приложимите стандарти за безопасност, както е посочено във всички онлайн и печатни материали; ще бъде осигурен подходящо обучен персонал (шкипер и евентуално второ квалифицирано лице), както и необходимото оборудване за безопасност на борда.

3.2.      Ако значителна част от потвърденото пътуване претърпи промяна по причини, различни от непреодолима сила или такива, които се дължат на Клиента или на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, Круиз Тур ще предостави съпоставими условия до края на пътуването. За целите на тази разпоредба, предоставените от Туроператора алтернативни условия, съпоставими с посочените в резервацията (Специалните условия), като друга яхта, каюта, екипаж или други подобни, не се считат за значителни промени в пътуването.

3.3.      Круиз Тур има право да отмени дадено пътуване до 30 дни преди обявеното начало на пътуването, освен в случаите на непреодолима сила или стопанска непоносимост или когато не е набран необходимият минимален брой участници в пътуването (според посоченото в Специалните условия), в които случаи Туроператорът има правото да анулира пътуването (съответно прекрати едностранно сключените вече Договори с Клиенти) по всяко време, без да носи отговорност за каквито и да е вреди, като уведоми Клиента писмено (по факс или имейл) и му възстанови платените до момента суми (след приспадане на вече извършените фактически разходи).

3.4.      Когато бъдат направени значителни промени в пътуването или то бъде отменено изцяло по причини, които са извън контрола на Круиз Тур, като непреодолима сила или действия на Клиента или на трето лице, Круиз Тур няма да носи отговорност за неизпълнение или неточно изпълнение на поетите ангажименти и няма да дължи каквото и да е обезщетение. В случай на значителни промени в пътуването, когато Туроператорът не предостави съпоставими условия в срок от 48 часа и пътуването трябва да бъде прекратено, Клиентът ще има право да получи компенсация, равна на пропорционалната част от платената от Клиента цена на пътуването, която съответства на нереализираната част от пътуването.При всички случаи, Туроператорът не носи отговорност за възникнали разходи на Клиента при промяна на пътуването (значителна или не), която е предизвикана или инициирана от Клиента.

3.5.      Ако Туроператорът направи значителни промени в съществените условия на предложеното пътуване, той е длъжен своевременно да уведоми Клиента за това в писмена форма, по факс или имейл. От своя страна, Клиентът е длъжен да отговори (писмено, по факс или имейл) дали приема промените в срок от три календарни дни от получаване на уведомлението, изпратено от Туроператора. В случай, че Клиентът не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване при подобни условия. Ако Клиентът не приеме предложението, Туроператорът има правото да се откаже от ангажимента си към Клиента без да носи отговорност за каквито и да е вреди и без да дължи каквото и да е обезщетение, като платените от Клиента до момента суми му се възстановяват.

3.6.      При промяна на цените на Контрагентите, чиито услуги са включени в пакета, продаван от Туроператора (по-високи транспортни разходи, пристанищни такси, и др.), последният има правото да повиши цената на пакета, която трябва да бъде заплатена от Клиента, като в случай на такова завишение на цената, Клиентът е длъжен да заплати разликата в рамките на 24 часа от уведомяването. При необходимост от повишение на цената с повече от 5%, Клиентът има правата, предвидени за този случай в Закона за туризма.

3.7.      Круиз тур не носи отговорност за:

a)         невъзможност да се изпълнят задълженията на Туроператора или Агента поради непреодолима сила, като: земетресение, пожар, наводнение, буря, силни ветрове, урагани и други природни явления или бедствия; забавяне на яхтата по технически или метеорологични причини; неприродни явления, включително война, нашествие, чужди военни действия, гражданска война, революция, терористични актове, правителствени санкции, ембарго, трудови спорове, стачки, локаут или прекъсване или трайно спиране на електрозахранването и/или комуникациите; или всяка друга непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или да бъде избегнато от страна на Туроператора и/или неговите Контрагенти и което е възникнало след изпращане на Потвърждението за резервация.

b)         наранявания, щети, загуби, повреди, закъснения или каквито и да е промени, предизвикани от услугите, предоставени от трети страни - туроператори, собственици или изпълнители.

c)         анулиране или промени, направени от неговите Контрагенти, ако анулирането или съответната промяна се дължат на непреодолима сила (с която се сблъсква Туроператорът и/или съответният Контрагент), на Клиента, или на действия на трети лица, несвързани с изпълнението на Договора, които действия не могат да бъдат предвидени или избегнати.

 

d)         загуба или повреда на личните вещи. Клиентът потвърждава, че личните му вещи са изцяло негова отговорност по време на пътуването и е длъжен да се увери, че всички негови лични вещи се съхраняват безопасно по време на неговите участия в различни занимания: плуване, гмуркане, екскурзии по сушата, водни спортове, пребиваване на брега, и др. Клиентът поема изцяло отговорността за личните си вещи и напълно освобождава Круиз Тур от всякакви искове и претенции, които могат да възникнат в резултат на загуба или увреждане на лична собственост.

e)         нивото на лечение на Клиента в което и да е медицинско заведение от страните, в които се извършва плаването.

f)         информираността на клиента относно  последните събития в страната на пътуването и/или официалните предупреждения или разпореждания на съответното правителство за пътуване в определени периоди (във връзка, например, с тежки климатични условия, социални безредици, и др.) При възможност Круиз Тур, съобщава на Клиента информацията от това предупреждение.

g)         неизпълнение на специалните изисквания на Клиента  (т.4.3. от настоящия договор). Круиз Тур ще направи необходимото да удовлетвори специалните изисквания на Клиента, но само доколкото това е възможно и е уговорено предварително. Круиз Тур, действащ като Агент, ще предаде на Контрагентите си съответните специални изисквания на Клиента, с цел те да бъдат удовлетворени, доколкото това е възможно.

h)         щети или повреди, претърпени от Клиента във връзка с ползването на съответни услуги от местни доставчици като туроператори за екскурзии на брега, хотели, ресторанти, магазини, фирми за наем на автомобили/велосипеди/мотори, фериботи, влакове, доктори, фризьори, масажисти, фотографи, организатори на занимания с водни спортове, и др., с които Круиз тур няма договорно отношения

3.8.      Когато отговорността на Туроператора към даден Клиент бъде ангажирана, тя ще бъде при всички случаи ограничена до еднократния размер на цената на пътуването, платена от съответния Клиент, отправил иск срещу Туроператора.

 

4. Права и задължения на страните

4.1.      Здравето и безопасността на Клиента са от първостепенно значение по всяко време. При заявяване на резервация, Клиентът трябва да уведоми писмено „Круиз Тур“ относно всяко медицинско състояние, инвалидност, бременност или друго физическо или психическо здравословно състояние, което може да окаже ефект върху безопасността и доброто прекарване на Клиента или на други Клиенти или гости на яхтата. Липсата на уведомление от Клиента по предходното изречение може да доведе до отказ от страна на „Круиз Тур“, Клиентът да бъде допуснат на борда. Ако „Круиз Тур“ не е бил уведомен навреме и пътуването трябва да бъде забавено или прекратено поради здравословното състояние на Клиента, последният ще дължи на „Круиз Тур“ съответните такси за прекратяване.

4.2.      Някои плавания или екскурзии може да не са подходящи за Клиента поради физически ограничения, медицински състояния или болест; отговорност на Клиента е да провери преди резервация дали конкретното плаване или екскурзия са подходящи за Клиента. Ако съществуват физически ограничения, шкиперът (и Круиз Тур като цяло) не е отговорен за предоставяне на допълнителна помощ на Клиента над тази, която се дава при нормално изпълнение на задълженията.

4.3.      При отправяне на заявка за резервация, Клиентът трябва да уведоми Круиз Тур в писмен вид относно всякакви специални изисквания, като диети, алергии или инвалидност, изискващи специална помощ или продукти.

4.4.      Ако Клиентът е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни да замине в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител

4.5.      Клиентът признава, че всяка форма на пътуване на плавателен съд неизбежно включва известен личен риск. „Круиз Тур“ като Туроператор гарантира, че всички яхти, използвани за предоставяне на пътуванията, организирани от Туроператора, са в отлично състояние, подходящи са за този тип пътувания и съответстват на приложимите стандарти за безопасност; имат подходящо обучен персонал в съответствие с местните и международни правила; имат изискваното оборудване за безопасност на борда, като Клиентът своевременно получава необходимите информация и инструкции за безопасност. Извън гаранциите, посочени в предходното изречение на тази клауза, Клиентът поема потенциалния риск, неизбежно свързан с пътуването, и освобождава Круиз Тур от отговорност за каквито и да е щети и телесни повреди, включително, но не само, каквито и да е лични наранявания, включително физически и психически травми или смърт, възникнали по време на пътуването. Преди началото на пътуването, при поискване от страна на Туроператора, Клиентът трябва да подпише освобождаване от отговорност по смисъла на настоящата клауза.

4.6.      При резервиране на пътешествие с „Круиз Тур“, Клиентът се съгласява да изпълнява нарежданията на шкипера и да не се държи буйно или непристойно. Решенията на шкипера по време на плаване са окончателни, особено що се отнася до безопасността на Клиентите и на яхтата.

4.7.      В допълнение към Общите условия на Круиз Тур, Клиентът се обвързва и с общите условия на третите страни туроператори, собственици и изпълнители и Контрагенти на Туроператора.

4.8.      Клиентът се задължава да не носи на борда на яхтата стоки или артикули от запалим или опасен характер, нито контролирани или забранени субстанции, за които внасянето на борда е абсолютно забранено. „Круиз Тур“ си запазва правото, при установяване на нарушение на тази забрана, да конфискува и предаде на компетентните власти всякакви стоки, артикули или субстанции, които по преценка на шкипера са или могат да се окажат опасни, вредни или забранени от местните и/или българските закони.

4.9.      В допълнение, Клиентът трябва винаги стриктно да изпълнява местните закони и обичаи на посещаваната страна.

4.10.    Клиентът има право в срок до 30дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето освен в случаите, когато поради изисквания на превозвачите е невъзможно смяна на име и прехвърляне на тези права и задължения на трето лице.

4.11.    Круиз тур има право да:

a)         Изисква от Клиента пълна медицинска застраховка за пътуването, която да покрива всякакви рискове от болест, наранявания, смърт, спешни случаи, и др.

b)         Да осигури на Потребителя задължителна застраховка "Медицински разходи при болест и злополука" за ОРГАНИЗИРАНИТЕ /групови пътувания с автобус, самолет или чартърен полет/ пътувания извън страната в съответствие със стандартните условия на застрахователното дружество, което представлява, като предостави на Клиента оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването, и по желание на Потребителя да предостави срещу допълнително заплащане застраховка за индивидуалните пътувания извън страна.

c)         Съгласно изискванията на чл. 42 от Закона за туризма, Туроператорът има сключена застраховка „Отговорност на туроператора” със EАД „Групама Застраховане”, номер 7500160000274 / 02.09.2016. Клиентът се запознава с условията на сключената застраховка преди началото на пътуването

d)         По искане на Клиента да го застрахова (срещу допълнително заплащане по съответните официални тарифи на гореупоменатото застрахователнo дружествo) от други рискове по време на пътуването, включително и срещу промяна или анулиране на пътуването, като при липсата на такава застраховка, „Круиз Тур“ не поема отговорност и няма да връща плащания при промяна или анулиране на пътуването извън изрично посоченото в тези Общи условия.

e)         да предостави информация на Клиента по отношение на трети страни доставчици на допълнителни местни услуги, които да подобрят престоя на Клиента. Такива доставчици могат да бъдат туроператори за екскурзии на брега, хотели, ресторанти, магазини, фирми за наем на автомобили/велосипеди/мотори, фериботи, влакове, доктори, фризьори, масажисти, фотографи, организатори на занимания с водни спортове, и др.

 

5. Документи за пътуване и ваксини

5.1.      Отговорност на Клиента е да има валиден паспорт (паспортът трябва да е валиден 6 месеца след датата на завръщане от пътуването), визи и други документи и ваксинации, необходими по закон за страните на заминаване. Круиз Тур не носи никаква отговорност, ако при заминаване Клиентът не разполага с необходимите документи за пътуване или ваксини. Круиз Тур не възстановява плащания за прекратени пътувания или пропуснати дни поради липсващи документи или ненаправени ваксини.

 

6.Спорове и рекламации

Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласие не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

6.1.      Ако по мнение на шкипера поведението на Клиента смущава спокойствието на пътуването или представлява опасност, пречи или дразни останалите Клиенти или други гости на яхтата, под формата на (без ограничение): прекомерна консумация на алкохол, пререкания или оскърбително поведение, или политически, сексуален, религиозен и расистки тормоз; „Круиз Тур“ има правото, по еднолично и окончателно решение на шкипера, да прекрати пътуването на Клиента, като Клиентът ще бъде оставен на най-близкото пристанище и няма да има право на възстановяване на каквито и да е суми, платени от него във връзка с пътуването, включително суми, които Клиентът ще трябва да плати за завръщането си, което ще бъде изцяло за негова сметка.

6.2.      Ако Клиентът извърши каквото и да е престъпване на закона по време на пътуването, „Круиз Тур“ може да прекрати същото, като Клиентът няма да има право на възстановяване на каквито и да е суми, платени от него във връзка с пътуването, включително суми, които Клиентът ще трябва да плати за завръщането си, което ще бъде изцяло за негова сметка.

6.3.      Контрагенти на „Круиз Тур“ могат да имат подобни или алтернативни мерки по отношение на Клиентите с непристойно поведение, като „Круиз Тур“ не е отговорен за възстановяване на средства в резултат на прекратяване на пътуване от страна на Контрагент, предизвикано от неспазване от Клиент на приложимите разпоредби и правила.

6.4.      В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Клиентът се задължава незабавно единствено и само в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

6.5.      Ако Клиентът не е доволен от предоставените услуги и желае да подаде жалба, той трябва във всички случаи да уведоми Туроператора или негов представител по време на пътуването, позволявайки на Туроператора да реши възникналия проблем. Ако Клиентът не уведоми своевременно Туроператора или неговия представител по време на пътуването, Клиентът няма да има право на компенсация. Ако не бъде постигнато удовлетворително за Клиента решение на проблема по време на пътуването, Клиентът трябва да уведоми Круиз Тур за това в писмен вид в 7 (седем) дневен срок от края на пътуването. При липсата на такова писмено уведомление, всяка жалба или оплакване ще бъдат отхвърлени

6.6.      В случай, че Потребителят сам прекрати тура през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

 

 

7. Ред за изменение и прекратяване на договора

7.1.      В случай на анулиране на резервацията от страна на Клиента, Круиз Тур си запазва правото да начисли такса за анулиране, както следва:

-        анулиране на резервация до 121 дни преди началото на пътуването: административна такса от EUR 300 (триста евро);

-        анулиране на резервация от 120 до 61 дни преди датата на началото на пътуването: такса, равна на 50% (петдесет процента) от цената на пътуването, дължима или вече платена от Клиента;

-        анулиране на резервация 60 или по-малко дни преди датата на началото на пътуването или при неявяване: такса, равна на 100% (сто процента) от цената на пътуването, дължима или вече платена от Клиента.

7.2.       За да бъде валидно, всяко анулиране от Клиента трябва да бъде направено в писмен вид, по факс или имейл, като резервацията ще се счита за отменена при получаване от страна на Клиента на потвърждение от „Круиз Тур“.

7.3.      Ако Документи за резервация на Контрагент са оформени и представени на Клиента, при анулиране последният ще бъде длъжен да спази условията за анулиране на съответния Контрагент, като същевременно заплати на „Круиз Тур“ административна такса в размер от [100EUR]

7.4.      Корекции и промени на имена и дати могат да бъдат направени само след специално разрешение от Контрагентите на Туроператора (ако такова е необходимо) и след заплащане на съответните такси, определени от тях, както и на административна такса от 10 евро (на Клиент, за една промяна), която Клиентът заплаща на Туроператора.

7.5.      В случай на стопанска непоносимост - висока инфлация, хиперинфлация, рязко поскъпване на горивата и други подобни, както и при икономическа или физическа невъзможност на Туроператора да организира пътуването, Туроператорът прекратява Договора с Клиента и му възстановява заплатените до момента суми

 

8. Отстъпки и специални оферти

8.1.      За промоционални цели, Круиз Тур може да предложи определени дати за заминаване на намалена цена. Всички отстъпки, специални оферти и намалени цени, се предлагат по преценка на Круиз Тур и могат да бъдат отменени или променени по всяко време. Намалените цени се отнасят само за нови резервации, докато резервации с платен депозит и получено потвърждение за резервация се сключват на първоначалната цена, с оставащи плащания съгласно тези Общи условия и посоченото в съответните Специални условия.

 

9. Политика на поверителност

9.1.      Круиз Тур ще защитава Вашата лична информация съгласно изискванията на приложимото законодателство относно защита на личните данни.Круиз Тур е регистриран администратор на лични данни в Комисията за Защита на Личните Данни под №

9.2.      Използване на снимки за рекламни цели –всички снимки и видео материали направени от името на Круиз Тур или от трети лица по време на пътуването ще бъдат използвани от Круиз Тур само и единствено за рекламни цели. Клиентът се съгласява при негово участие  в тях,  те да бъдат безвъзмездно ползвани от Круиз Тур в рекламните  материали – печатни, електронни брошури и т.н.

 

10. Адреси за кореспонденция

10.1.    Всички уведомления, съобщения и друга кореспонденция между Туроператора и Клиента ще се изпращат в писмена форма по пощата с обратна разписка, по факс или в електронен вид по имейл, на адресите (включително имейл адресите), посочени в онлайн формуляра за резервация (съответно, за Туроператора - на неговия уебсайт), и ще се считат за надлежно получени, както следва: за уведомления по пощата - на датата, посочена в обратната разписка; за уведомленията по факс - в деня и часа на изпращането им при отчет на машината, потвърждаващ успешното изпращане; за уведомленията по имейл - на датата и часа на изпращането им, освен ако в разумен срок не бъде получено автоматично съобщение за неуспешно изпращане на съответния имейл.

 

11. Изменение на Общите условия

11.1 Круиз Тур има право да измени тези Общи условия по всяко време. Отговорност на Клиента е да прочете и прегледа измененията на Общите условия на уебсайта на Круиз Тур.